Klachtenafhandeling
Het klachtenpunt van de VvvK en de externe poule van klachtenfunctionarissen van de SCAG functioneren en handelen onafhankelijk van het bestuur. Het klachtenpunt ziet erop toe dat bij een (aan)klacht de klachtenafhandeling in werking treedt en communiceert op heldere wijze naar klager en aangeklaagde over de gang van zaken. Het Klachtenpunt is te bereiken via: klachtenpunt@vvvk.nl

Aangesloten Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling (AAFKM)
De AAFKM van de VvvK is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie m.b.t. de meldcode en het beleid rond kindermishandeling aan leden van de VvvK opdat deze conform de verplichte meldcode kunnen werken. De AAFKM is aangesloten bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (www.lvak.nl). De AAFKM functioneert als vertrouwelijk informatiepunt voor leden van de VvvK betreffende allerlei vragen en onduidelijkheden aangaande kindermishandeling.

De AAFKM is alleen te raadplegen voor leden van de VvvK en geeft geen juridische adviezen. De AAFKM is te bereiken via: afkm@vvvk.nl

Binnen de VvvK zijn twee personen verantwoordelijk voor deze informatie:
Hannie Strien
Laura Passet

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon van de VvvK is Lydia Janssen (www.lydiajanssen.nl). Zij is een externe deskundige en alleen te raadplegen voor leden van de VvvK, op gronden zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement van de VvvK.

Kascommissie 2020
De Kascommissie controleert de jaarlijkse financiële resultaten van de VvvK voorafgaand aan de jaarlijkse ALV.

Commissieleden:
Mirjam Bouwes
Yvonne Bonting

Functionarissen
De functionarissen Opleidingen zijn Saskia Kenselaar en Dorien Hulsebosch . Zij is verantwoordelijk voor het aanbod van na- en bijscholing aan de leden en voor de organisatie van VvvK-workshops en de herregistratie (herregistratie@vvvk.nl).

De functionaris Visitatie is Natalija Grasso. Zij verantwoordelijk voor de uitvoering van correcte visitatie van VvvK-leden conform het visitatieprotocol van de VvvK (info@vvvk.nl).

Raad van advies
De Raad van Advies (RvA) heeft als taak het bestuur en de vereniging te adviseren over het beleid van de VvvK. Vijf deskundigen hebben zich bereid verklaard om het bestuur en vereniging met raad en daad bij te staan. Zij zijn allen deskundig op kinder/jeugd-gebied en afkomstig uit verschillende maatschappelijke disciplines. De positie, taken en werkwijze van de RvA zijn vastgelegd in de statuten en HR van de VvvK. De leden van de RvA zijn:

Drs. S. (Steven) Pont
Ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut
www.stevenpont.nl

Mr. J. (Jacqueline) van Embden
Advocaat in personen- en familierecht echtscheiding, omgangsregeling, stiefouderadoptie

Mr. Drs. S (Sharon) van Embden
Opleidingsmanager van de Hogeschool iPabo

Drs. E. (Els) van Everdingen
Gz-psycholoog/orthopedagoog met 25 jaar werkervaring bij RIAGG Rotterdam en GGZ BAVO Europoort jeugdafdeling, tevens schrijfster van het boek ”Als poepen niet gewoon gaat”
www.elsvaneverdingen.nl

H. (Hadassa) Voet 
Kinder- en jeugdtherapeut en oprichtster van de VvvK. Daarnaast expert op het gebied van poepproblemen bij kinderen en ontwikkelaar en trainer van de Methode & App SuperPoeper®.
www.tof-training.nl / www.superpoeper.nl