KLACHTENREGELING

Onverhoopt kan er iets misgaan in het hulpverleningscontact tussen cliënt en therapeut. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat zorgcliënten klachten en geschillen over een zorgaanbieder aan een erkende geschilleninstantie moeten kunnen voorleggen. Dit biedt cliënten een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter. Zorgaanbieders moeten vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Laagdrempelige klachten- en geschillenregeling

Therapeuten moeten een schriftelijke regeling treffen voor laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. Deze regeling dient in samenspraak met vertegenwoordigers van cliënten/patiënten tot stand zijn gekomen. De SCAG heeft deze klachtenregeling voor de bij haar aangesloten therapeuten en beroepsverenigingen laten toetsen en accorderen door een patiëntenorganisatie. Zie ook het Klachtenreglement. De VvvK heeft een collectieve aansluiting voor al haar leden bij de SCAG.

Klachtenfunctionaris

De Wkkgz stelt dat iedere therapeut een gratis en onafhankelijke klachtenfunctionaris moet kunnen toewijzen aan de cliënt. Deze klachtenfunctionaris adviseert de cliënt bij het indienen van een klacht. Ook ondersteunt hij de cliënt bij zowel het formuleren van de klacht als bij het onderzoeken van oplossingen. De klacht moet binnen zes weken zijn afgehandeld, met de mogelijkheid van eenmalige verlenging van vier weken.
De SCAG beschikt over een poule met klachtenfunctionarissen. Deze speciaal hiervoor opgeleide en gekwalificeerde klachtenfunctionarissen zijn inzetbaar op verrichtingenbasis. Het belangrijkste voordeel is dat beroepsverenigingen en hun leden niet meer zelf hoeven te beschikken over een klachtenfunctionaris, maar gebruik kunnen maken van de poule van de SCAG.

Een klacht indienen

De Wkkgz maakt het mogelijk om een klacht in te dienen over de behandeling, zonder dat er direct een sanctie op volgt. Het voordeel van een klacht bij de klachtenfunctionaris is dat men eerst kan onderzoeken wat er mis is gegaan en in hoeverre het vertrouwen tussen cliënt en therapeut hersteld kan worden. Door bemiddeling kan dit vertrouwen in de beroepsgroep worden hersteld en zonodig wordt een therapeut begeleid en geadviseerd om tot een betere uitoefening van zijn/haar beroep te komen. Klachten zijn er om van te leren. Mocht u een klacht willen indienen, dan verwijzen wij naar het formulier klaagschrift, waarin staat aangegeven welke informatie nodig is.

Klacht via Geschillencommissie

Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kunt u een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de therapeut is aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie: de SCAG. U kunt zich hiertoe wenden met uw klacht. De geschillencommissie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschillencommissie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Tuchtrecht TCZ

De leden van de VvvK zijn verplicht zich te onderwerpen aan een extern tuchtrecht, zodat zowel klager als aangeklaagde kindertherapeut de mogelijkheid heeft om recht te halen.