ORGANISATIE EN BESTUUR


Bestuur VvvK

Het bestuur wordt gekozen voor een periode van 3 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. Op de ALV van 2020 is het huidige bestuur gekozen:

Voorzitter: Dorine Hoogendam  voorzitter@vvvk.nl
Secretaris: Bastiaan Spies info@vvvk.nl
Penningmeester: Nicolette Brinkhorst penningmeester@vvvk.nl
Communicatie: Nancy Hauzendorfer  communicatie@vvvk.nl
Herregistratie; Natalija Grasso  herregistratie@vvvk.nl
Voor overige vragen en opmerkingen mail je naar info@vvvk.nl

Raad van advies

De Raad van Advies (RvA) heeft als taak het bestuur en de vereniging te adviseren over het beleid van de VvvK. Vijf deskundigen hebben zich bereid verklaard om het bestuur en vereniging met raad en daad bij te staan. Zij zijn allen deskundig op kinder/jeugd-gebied en afkomstig uit verschillende maatschappelijke disciplines. De positie, taken en werkwijze van de RvA zijn vastgelegd in de statuten en HR van de VvvK. De leden van de RvA zijn:

 • Drs. S. (Steven) Pont
  Ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut www.stevenpont.nl
 • Mr. J. (Jacqueline) van Embden
  Advocaat in personen- en familierecht echtscheiding, omgangsregeling, stiefouderadoptie
 • Mr. Drs. S (Sharon) van Embden
  Opleidingsmanager van de Hogeschool iPabo
 • Drs. E. (Els) van Everdingen
  Gz-psycholoog/orthopedagoog met 25 jaar werkervaring bij RIAGG Rotterdam en GGZ BAVO Europoort jeugdafdeling, tevens schrijfster van het boek ”Als poepen niet gewoon gaat” www.elsvaneverdingen.nl
 • H. (Hadassa) Voet
  Kinder- en jeugdtherapeut en oprichtster van de VvvK. Daarnaast expert op het gebied van poepproblemen bij kinderen en ontwikkelaar en trainer van de Methode & App SuperPoeper®. www.tof-training.nl / www.superpoeper.nl

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van de VvvK is Lydia Janssen (www.lydiajanssen.nl). Zij is een externe deskundige en alleen te raadplegen voor leden van de VvvK, op gronden zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement van de VvvK.

Aangesloten Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling (AAFKM)

De AAFKM van de VvvK is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie m.b.t. de meldcode en het beleid rond kindermishandeling aan leden van de VvvK opdat deze conform de verplichte meldcode kunnen werken. De AAFKM is aangesloten bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (www.lvak.nl). De AAFKM functioneert als vertrouwelijk informatiepunt voor leden van de VvvK betreffende allerlei vragen en onduidelijkheden aangaande kindermishandeling.

De AAFKM is alleen te raadplegen voor leden van de VvvK en geeft geen juridische adviezen. De AAFKM is te bereiken via: afkm@vvvk.nl

Binnen de VvvK zijn twee personen verantwoordelijk voor deze informatie: Hannie Strien en Laura Passet.

Klachtenafhandeling

Het klachtenpunt van de VvvK en de externe poule van klachtenfunctionarissen van de SCAG functioneren en handelen onafhankelijk van het bestuur. Het klachtenpunt ziet erop toe dat bij een (aan)klacht de klachten afhandeling in werking treedt en communiceert op heldere wijze naar klager en aangeklaagde over de gang van zaken. Het Klachtenpunt is te bereiken via: klachtenpunt@vvvk.nl. Zie ook: Klachtenregeling